Informacje

Prezes Rady Ministrów zarządza termin wyborów samorządowych nie wcześniej niż cztery miesiące i nie później niż trzy miesiące przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 7 dni przed upływem kadencji rad. Kadencje wszystkich ciał samorządowych kończą się 16 listopada 2018 r. Ponieważ wybory samorządowe muszą przypadać na dzień wolny od pracy, w grę wchodziły trzy terminy: 21 i 28 października oraz 4 listopada. Premier czas na decyzję w tej sprawie miał od 16 lipca do 16 sierpnia. Premier zdecydował się na 21 października, który jest jedyną datą, podczas której będzie obowiązywał zakaz handlu. Jesienne głosowanie będzie pierwszym etapem dwuletniego maratonu wyborczego. Wiosną 2019 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią 2019 r. – do parlamentu, a wiosną 2020 r. – wybory prezydenckie. Wybory odbędą się według nowych zasad, które wprowadził na początku roku PiS (wraz z późniejszymi nowelizacjami). Zasady te wprowadzają przede wszystkim dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 5-letnią kadencję organów samorządowych i jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tys. Mieszkańców – będą też dwie komisje, w tym jedna do liczenia głosów. Druga tura przewidziana jest na 4 listopada czyli 2 tygodnie później.

W Gminie Żegocina wybranych zostanie 15 radnych: 5x Łąkta Górna, 2x Bytomsko, 2x Rozdziele, 1x Bełdno i 5x Żegocina – poszczególne okręgi można znaleźć w zakładce „Mapa Okręgów” lub bezpośrednio przy kandydatach na radnych.

17 września do 24:00 mija termin rejestracji kandydatów na radnych a jak wiemy w naszej Gminie mamy zarejestrowane 4 Komitety – trzeba również pamiętać że kandydaci na radnych czy wójta mogą się pojawić nie tylko z takich komitetów ale również np. z Partii Politycznych. Do 26 września pojawią się z pewnością kandydaci na wójtów.

 • do dnia 27 sierpnia 2018 r.
  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • do dnia 27 sierpnia 2018 r.
  zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

 • do dnia 6 września 2018 r.
  zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 • do dnia 11 września 2018 r.
  powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

 • do dnia 17 września 2018 r.
  utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

 • do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00
  zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

 • do dnia 21 września 2018 r.
  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

 • do dnia 21 września 2018 r.
  zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 • do dnia 26 września 2018 r.
  przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

 • do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00
  zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • do dnia 28 września 2018 r.
  przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

 • do dnia 1 października 2018 r.
  przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim

 • do dnia 1 października 2018 r
  powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

 • do dnia 1 października 2018 r.
  sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

 • od dnia 6 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00
  nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

 • do dnia 8 października 2018 r.
  rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

 • do dnia 8 października 2018 r.
  zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

 • do dnia 12 października 2018 r.
  składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 • do dnia 16 października 2018 r.
  składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

 • w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00
  zakończenie kampanii wyborczej

 • w dniu 20 października 2018 r.
  przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

 • w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00
  głosowanie

*Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego