Program wyborczy

KOMITETU WYBORCZEGO

RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI
1. GOSPODARNOŚĆ I PORZĄDEK:

*właściwe i kompleksowe wykorzystanie funduszy unijnych,
*usprawnienie jednostki odpowiedzialnej za pozyskiwanie i rozliczanie środków unijnych,
*reorganizacja Ośrodka Zdrowia w Żegocinie, poprawa dostępu do opieki zdrowotnej (w tym specjalistycznej), likwidacja kolejek do lekarzy oraz warunków wypisywania skierowań do lekarzy specjalistów,
*kompleksowa rewitalizacja centrum Żegociny, lepsze zagospodarowanie centrum, pomoc w znalezieniu środków na przebudowę budynków w ścisłym centrum Żegociny,
*modernizacja oświetlenia (na lampy LED), co przyczyni się do ograniczenia wydatków za energię elektryczną,
*uporządkowanie krajobrazu, szczególnie wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz rzeki Sanki,
*likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
*regularne sprzątanie miejsc publicznych przez służby gminne,
*budowa sieci szybkiego internetu (światłowód w całej gminie),
*udostępnienie „hot spotów” w miejscach publicznych,
*objęcie monitoringiem głównych regionów gminy w celu poprawy bezpieczeństwa,
*publikacja nagrań audio-wizualnych z posiedzeń Rady Gminy,
*remont istniejących publicznych toalet oraz uruchomienie nowych w miejscach ogólnodostępnych (np. kamieniołom, orlik, place zabaw),
*rzetelne utrzymywanie dróg gminnych nie tylko w zimie, ale również przez cały rok (koszenie traw, wycinka drzew, udrażnianie rowów).

2. BEZPIECZNA I ZDROWA GMINA:

*wspieranie i modernizacja OSP, przywrócenie Posterunku Policji
w Żegocinie,
*rozbudowa infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa,
*realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły”,
*realizacja kampanii edukacyjnych np. „Bezpieczna Gmina” i innych,
*wdrażanie programów prozdrowotnych,
*rozbudowa systemu przeciwpowodziowego,
*wprowadzenie mobilnego systemu szybkiego powiadamiania mieszkańców SISMS,
*budowa świadomości i postaw służących wzrostowi bezpieczeństwa w gminie.

3. ADMINISTRACJA:

*zmiany w sposobie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy (poprawa relacji pracownik gminy – mieszkaniec),
*wykorzystanie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (realizacja spraw przez internet, e-druki),
*dostosowanie godzin pracy urzędników do potrzeb klientów,
*nowe przydziały czynności zgodne z kompetencjami pracowników Urzędu Gminy,
*udostępnienie platformy internetowej umożliwiającej wnoszenie uwag i propozycji
w działalność Urzędu Gminy,
*publikacja wszystkich zarządzeń, uchwał, jak i znaczących dokumentów w jednym miejscu dostępnym dla każdego mieszkańca,
*racjonalny podział środków na poszczególne sołectwa,
*żadnych „cichych” prac spoza wykazu niezbędnych inwestycji czy remontów (jawny system podziału środków, pięcioletni plan remontu dróg).

4. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ:

*dalsza rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych (bieżące remonty wszystkich szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy),
*lepsza promocja placówek oświatowych, rozszerzenie profilów kształcenia, utworzenie technikum, nawiązanie współpracy z uczelniami w celu utworzenia filii szkolnictwa wyższego,
*poprawa stanu obiektów należących do szkół: boiska, hale sportowe, place zabaw,
*wspieranie niepublicznych żłobków i przedszkoli,
*rozbudowa sieci publicznych żłobków i przedszkoli,
*współpraca szkół z różnymi instytucjami w celu wyrównywania szans dzieci wiejskich,
*bezpieczny dowóz do szkół, dożywianie uczniów, propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
*rozbudowa istniejących obiektów szkolno-przedszkolnych (oświetlenie obiektów, miasteczko ruchu drogowego),
*pozyskiwanie i właściwe zagospodarowanie środków unijnych, rządowych i pozarządowych w celu podniesienia oferty dydaktycznej szkół w zakresie zajęć dodatkowych, wyposażenia, wyjazdów, interesujących programów i projektów.

KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ

5. ATRAKCYJNE MIEJSCE DO INWESTOWANIA, PRACY I WYPOCZYNKU:


*stworzenie jak najlepszych warunków dla potencjalnych inwestorów, zarówno miejscowych, jak i tych spoza naszej gminy,
*wykonanie niezbędnej infrastruktury drogowej, wodociągów, kanalizacji i oświetlenia, które są konieczne by zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w naszej gminie,
*pozyskiwanie nowych terenów pod rozwój przedsiębiorczości,
*przygotowanie jasnej i kompleksowej oferty terenów przeznaczonych w gminie pod inwestycje,
*promowanie gminy jako miejsca, w którym warto inwestować,
*przygotowanie i budowa stacji oraz tras do narciarstwa biegowego na Łopuszu i Kamionnej,
*wspólnie z sąsiednimi gminami: Laskową i Trzcianą wybudowanie wieży widokowej na Kamionnej,
*zorganizowanie w Urzędzie Gminy Punktu Pomocy Przedsiębiorcom (zwłaszcza młodym, rozpoczynającym działalność),
*promowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych, które stworzą ofertę wypoczynku, rozrywki oraz rozwoju dla dzieci i młodzieży,
*stworzenie atrakcyjnych miejsc spotkań dla młodzieży ze szkół średnich i studentów,
*stworzenie warunków do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież na istniejących obiektach sportowych,
*przekształcenie istniejącego, niszczejącego i nieużywanego kortu tenisowego w park, w którym będzie można miło spędzić wolny czas (odnowienie kładki, wykonanie drugiej w kierunku lodziarni, nasadzenie kilku krzewów, miłe i ciepłe oświetlenie, fontanna, zraszacze na gorące dni, bezpośrednie przejście do stadionu;
w późniejszym terminie również park linowy, miejsce na skatepark lub lodowisko),
*wytyczenie nowych tras rowerowych i spacerowych, które połączą ze sobą sołectwa naszej gminy oraz gminy ościenne,
*usprawnienie i wypromowanie CKSiT – wdrożenie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym, zmiany w funkcjonowaniu CKSiT – dodatkowe zajęcia dla dzieci

6. AKTYWNA GMINA – ZIELONE ŚWIATŁO DLA STOWARZYSZEŃ:

*wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych,
*wsparcie wszystkich organizacji społecznych niezbędnych do realizacji zadań ważnych dla gminy; bezpieczeństwa pożarowego (szczególnie OSP), interwencji przy zdarzeniach drogowych i losowych, opieki społecznej (również nad osobami niepełnosprawnymi) oraz promowanie imprez kulturalnych i sportowych,
*wspomaganie organizacji chcących skorzystać z dotacji unijnych przy sporządzaniu wniosków i w zdobywaniu funduszy na pokrycie tzw. udziału własnego, położenie większego nacisku na szkolenie młodych pokoleń lokalnych artystów oraz członków orkiestry dętej czy gminnych szkółek sportowych,
*utworzenie gminnego koordynatora pomocy stowarzyszeniom w pozyskiwaniu
i rozliczaniu dotacji,
*poprawa jakości imprez cyklicznych, lepsze przygotowanie i organizacja np. Urodzin Żegociny oraz wdrożenie innych imprez promujących nasze produkty regionalne
np. Święto miodu,
*zorganizowanie prezentacji naszych rodzimych zespołów folklorystycznych – pomoc w ich promocji,
*wspieranie inicjatyw seniorów,
*dotacje dla modernizacji obiektów zabytkowych i sakralnych,
*promocja zdolnych mieszkańców gminy.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA:

*poprawa jakości powietrza w gminie,
*promocja wśród mieszkańców uczestnictwa w programach i projektach, dzięki którym uda się pozyskać dodatkowe środki dla każdego, kto zechce przyłączyć się do poprawy stanu środowiska, w którym żyjemy,
*oznaczenie kamieniołomu w Żegocinie jako lokalnego rezerwatu.

8. MIESZKAŃCY WSPIERAJĄCY GMINĘ:

„nic o Was bez Was” – przeprowadzanie konsultacji społecznych,
*aktywni mieszkańcy na forach internetowych,
*aktywny mail do Wójta Gminy Żegocina i Rady Gminy.